El projecte

Vídeo presentació de la recerca:

>>Repensant el concepte de treball (Recercaixa)<<

La literatura relacionada amb l’anàlisi de la pobresa i l’exclusió social indica que l’exclusió de les persones del mercat laboral és la dimensió més determinant a l’hora de definir la seva situació social. La no inclusió en el mercat de treball és un procés que afecta molt directament a la població jove i la precarietat laboral ha esdevingut una realitat que condiciona els joves i que els acompanya durant molts anys en la seva trajectòria laboral. El primer trimestre del 2011 la taxa d’atur juvenil a Catalunya (16-24 anys) era del 43,57% (taxa que arribava al 51,8% en el cas dels homes i el 34,5% en les dones). 

La situació actual de l’atur juvenil combinada amb els baixos nivells formatius de la població, genera una forta necessitat d’articular polítiques públiques i actuacions que vagin orientades a la formació i integració en el mercat de treball dels joves i, sobretot, dels joves amb risc d’exclusió social. Des d’aquesta necessitat social, és rellevant l’objecte de recerca que planteja aquest projecte: “Tipologies d’ocupació per a joves amb risc en el sector de l’economia social” en tant que proposa investigar un terreny poc explorat a Catalunya, fent un èmfasi especial en els nous filons d’ocupació i els sectors emergents que es detecten en el sector de l’economia social. 

En el marc de les polítiques d’inclusió social dels joves en el mercat de treball, les empreses i institucions que conformen l’economia social estan jugant un paper molt destacat en ser pioneres i innovar no només en la integració d’aquests joves amb risc mitjançant una activitat productiva, sinó també en promoure activitat econòmica i social rellevant per al desenvolupament local on aquestes empreses estan ubicades. Les empreses i institucions que conformen l’economia social representen en el conjunt de l’Estat el 10% del PIB i el 14% de la força de treball a Espanya (Pedreño, 2009).  D’altra banda, en l’actual context de forta recessió econòmica les empreses de l’economia social estan demostrant resilència davant la crisi. 

En aquest context, els resultats d’aquesta recerca, de caire qualitatiu, permetran conèixer i difondre quines són les tipologies d’ocupació dels joves amb risc en aquest sector productiu. La recerca pretén facilitar informació rellevant per als processos de decisió orientats a planificar de forma fonamentada actuacions en les empreses de l’economia social i en polítiques públiques de foment de l’ocupació local que vagin encarades a facilitar la inserció laboral d’aquests joves en aquests sectors d’activitat identificats. En aquest sentit, els resultats de la recerca també tindran un alt potencial i valor afegit des de la perspectiva del desenvolupament local i la cohesió social. 

La recerca permetrà identificar tipologies d’ocupació en el sector productiu de l’economia social que podran ser compartides amb d’altres agents amb la finalitat d’intercanviar experiències i millorar el know-how sobre aquestes pràctiques d’inserció laboral de joves amb risc d’exclusió social. Des d’aquesta perspectiva, els resultats de la recerca permetran visibilitzar el compromís de les empreses d’economia social en els processos d’inserció en el mercat laboral dels joves en risc, la dinamització dels territoris i la seva promoció econòmica. 

Cal subratllar, igualment, que els resultats de la recerca facilitaran un coneixement aprofundit dels itineraris més reeixits d’inserció laboral dels joves amb risc d’exclusió i els posarà en el context de les trajectòries d’inclusió social, el que permetrà conèixer aquells agents econòmics, socials i polítics que estan treballant de forma més innovadora i eficient en aquest terreny. El coneixement de les trajectòries d’inclusió social permetrà detectar experiències, espais, mecanismes i instruments eficients i d’alt potencial així com les demandes, necessitats i propostes expressades pels joves amb risc. De la mà de les persones afectades per la problemàtica de la qual tracta la recerca, es podran extreure coneixements molt valuosos per poder planificar i articular actuacions i polítiques públiques  d’inserció laboral que derivin en trajectòries d’inclusió social dels joves amb risc d’exclusió social a Catalunya.

 

Metodologia de treball

 

Per aquesta recerca s’han recollit dades tant des de fonts primàries com secundàries. Les fonts primàries s’han recollit amb metodologies qualitatives, mentre que les fonts secundàries han rebut un tractament de tipus quantitatiu.

S’han dut a terme dos estudis de cas, un en un entorn rural i l’altre en un entorn urbà. Els territoris analitzats han estat la Garrotxa i el Vallès Occidental. 

Previ a l’anàlisi dels casos, es van realitzar diverses entrevistes a actors clau per la recerca: càrrecs polítics, sindicats, administració, empreses d’inserció, cooperatives, entre d’altres.

Ja en cada un dels territoris, es van dur a terme entrevistes en profunditat als actors clau de cada entorn. També vam entrevistar a joves en risc i joves emprenedors per tal de recollir i analitzar els seus relats de vida. Això es va fer per observar els condicionats socials de les diverses trajectòries, així com els recursos emprats per assolir la inserció laboral i, especialment, aquells referents a les entitats i empreses de l’economia social. 

La recollida de fonts secundàries s’ha dut a terme a partir de dades estadístiques disponibles en diverses fonts -que han estat tractades per extreure’n factors explicatius i millorar-ne la comprensió-, així com extretes d’altres informes i recerques.

Finalment, per tancar la triangulació de dades i contrastar els primers resultats amb els participants, es van dur a terme tres grups de discussió formats pels agents clau que van ser entrevistats i d’altres que es van considerar rellevants en el transcurs de la recerca: un al Vallès Occidental, un a la Garrotxa i un altre a Barcelona. 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s